REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO NA PODSTAWIE ART. 13 i 14 RODO

Szanując prawo do prywatności osób, a także zapewniając transparentność realizowanych procesów przetwarzania, Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o., przedstawia obowiązujące w swojej strukturze zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

§ 1

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. (dawniej: Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050) przy ul. Gen. M. Langiewicza 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000940207, posiadającą NIP: 7261407230, kapitał zakładowy: 5 552 300,00 zł oraz numer BDO: 000019794. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem mailowo pod adresem:  rodo(at)top.woerwagpharma.pl

§ 2

Realizując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów leczniczych i suplementów diety Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o., przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danychPrawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występująŹródło pozyskania danych osobowych, jeśli dane zostały uzyskane od osoby trzeciej
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem w zakresie działalności administratora lub korzystania z usług specjalistycznych

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(dotyczy klientów/kontrahentów będących osobami fizycznymi)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dotyczy osób współpracujących z Administratorem w imieniu klienta/kontrahenta)

Dane będą przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych oraz zawieranie i wykonywanie umów z podmiotem świadczącym usługi lub dostarczającym towary, w strukturze których zatrudniona jest osoba, której dane są przetwarzane lub którą ta osoba reprezentuje.Źródłem pozyskania danych osobowych jest klient/kontrahent, w strukturze którego zatrudniona jest osoba, której dane są przetwarzane lub którą ta osoba reprezentuje.
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f RODO 
Dane będą przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.Źródłem pozyskania danych osobowych jest klient/kontrahent, w strukturze którego zatrudniona jest osoba, której dane są przetwarzane lub którą ta osoba reprezentuje.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO 
Dane będą przetwarzane do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
  
Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit b) RODO
(dotyczy rekrutacji, do której złożono dokumenty rekrutacyjne)

art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO
(dotyczy przypadków wykorzystania danych osobowych do dalszych rekrutacji w oparciu o  dobrowolnie wyrażoną  zgodę)

  
Prowadzenie działalności w ramach grupy spółek Wörwag

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dotyczy osób zatrudnionych lub reprezentujących inne podmioty z grupy Wörwag)

Dane będą przechowywane przez 10 lat od daty zakończenia współpracy w grupie Wörwag.

Nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych w grupie Wörwag z podmiotami z grupy, w strukturze których zatrudniona jest osoba, której dane są przetwarzane lub którą ta osoba reprezentuje.Źródłem pozyskania danych osobowych jest podmiot z grupy Wörwag , w strukturze którego zatrudniona jest osoba, której dane są przetwarzane lub którą ta osoba reprezentuje.

§3

Odbiorcami danych mogą być:

 • pracownicy Administratora, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, współpracy, o dzieło, b2b), 
 • podmioty świadczące specjalistyczne usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi kadrowo-płacowe, usługi prawne itp.,
 • podwykonawcy Administratora,
 • organy państwowe lub inne podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

§ 4

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o., przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

§ 5

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. z wymogów prawa.  Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. usług lub zostać jego kontrahentem, dostawcą, czy współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

§ 6

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 7

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).